K

 

ÄLDREOMSORG:

FÖRELÄSNING - SEMINARIUM

Aktuellt inom äldreomsorgen 2014:

TRYGG ÄLDREOMSORG - RESPEKTFULLT BEMÖTANDE

Utgångspunkter och frågeställningar i föreläsningen:

Hur kan vi etablera och utveckla en väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen?

Hur kan vi maximera insikten om hur vi själva fungerar i arbetsgemenskapen?

Vilka etiska och moraliska utmaningar ställs vi ständigt inför?

Hur kan vi utveckla ett professionellt bemötande i möte med de äldre, deras anhöriga, arbetskamrater och chefer?

Vad kan vi göra för att må bra på jobbet och sova gott om natten?

Hur kan vi skapa en gemensam värdegrund?

En frisk organisation skapar glada och lönsamma medarbetare!

Alternativa föreläsningsteman:

- Goda möten och svåra samtal.

- Att förstå eller missuppfatta varandra.

- Att gissa - antaga - eller fråga för att förstå?

-  Vi vet aldrig vad andra tänker och känner.

- Att använda sig av transaktionsanalytiska (TA-)begrepp BARN - VUXEN - FÖRÄLDER

för att öka sin självinsikt och profession där

"VUXEN" den eftersträvansvärda rollen.

Många äldre vill inte ha nya "FÖRÄLDRAR". 

Om konsten att utveckla SVÅRA SAMTAL till LÄROSAMTAL.

Kommunikation och bemötande på arbetsplatsen.

• Hur skapar vi ett öppet arbetsklimat präglat av humor?

• Vilka förutsättningar och hinder föreligger?

• Att arbeta med sig själv som redskap i möte med  människor:

• Personliga förutsättningar, självinsikt och självkänsla.

• Etik, etisk reflektion och moral.

Den mångkulturella äldreomsorgen - hur bemöter vi den?

Olika språk - olika kulturer

SEMINARIUM - SKOLA - ÄLDREOMSORG

Introduktionsföreläsning med påföljande seminarium där aktuella frågor/fall/exempel tas upp till diskussion och bearbetning.

• Etiska beslutsmodeller, normativ, etisk beslutsmodell, KLOK- modellen och SWOT- analys

Handledning av nyexaminerade lärare.

Handledning arbetslag.

HANDLEDNING: VÅRD - OMSORG

Enskild eller grupphandledning som avlastning och vägledning.

Att arbeta med omsorg om andra innebär risk för psykiska påfrestningar. Allt för höga ambitioner och problem på arbetsplatsen skapar gärna svåra situationer där arbetsglädjen försvinner och skammen över misslyckande ligger nära. Det är allvarligt. Då måste man få möjlighet att lämna ifrån sig det svåra eller i gemenskap med andra dela på bördan.

Vi ska inte förvänta oss att ansvarig chef ska reda ut konflikter och andra problem som dyker upp. Då kan lojalitetskonflikter uppstå och chefens roll bli ifrågasatt. Chefens ansvar kan vara att erbjuda enskilda och grupper möjlighet till extern handledning för att säkra kvaliteten i arbetsgemenskapen. En form av kvalitetssäkring i skola – vård och omsorg.

Omvårdnadshandledning:

Erfarenhetsbaserad handlening för att utveckla och kvalitetssäkra patient/klientarbetet, samt bevara och vidareutveckla yrkeskunskapen hos personalen. Utgångspunkten är yrkesrelaterade problem eller för arbetsplatsen specifika situationer eller problem man vill arbeta med och finna lösningar på.

• Handledningsuppdrag utförs enligt önskemål av uppdragsgivaren.

• Kostnaderna för varje uppdrag diskuteras och arvoderas enligt överenskommelse.

Staffan Bengtsson

Personlig Kvalitetsutveckling

"En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot den beroende äldre och den behövda arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap – aldrig som ett hinder - trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

staffanbengtssonpk.se © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use

FÖRELÄSNING SPECIAL:

Om konsten att utveckla SVÅRA SAMTAL till LÄROSAMTAL.

Läkande samtal

Personligt samtalsstöd innan sjukskrivningen är ett faktum.

Att möta förståelse i tillitsfulla samtal kan vara läkande utan biverkningar.

Konflikthantering:

Vad gör vi när konflikten är ett faktum?

Vad gör vi innan konflikten är ett faktum?

Hur kan vi hantera de konflikter som följer vårt uppdrag?

Vad kan vi göra för att undvika oönskade konflikter?

Vad kan vi lära av konflikter?

Hur samspelar våra känslor och intuition med vårt förnuft?

Hur kan vi få känslor, intuition och förnuft att samarbeta?

Seminarium:

Aggression - starka känslor - förnuft och intuition.

Vilka verktyg har vi för att hantera starka känslor?

Seminarium - skolområdets etik:

Lärares yrkesetik i praktiken.

Hur blir vi etiska "proffs"?

Kan vi vara lojala mot våra arbetskamrater och samtidigt visa trohet mot elever?

Hur skapar vi ett förhållningssätt som underlättar svåra beslut?

Vad innebär det att vara lojal mot sin uppdragsgivare och läroplanen?

Seminariet handlar om etiska dilemman i skolans värld.

Med stöd i forskning och självupplevda exempel  som grund för diskussion gör vi en resa i skolans verklighet där lösningarna kan variera.

Målsättningen är att skapa en viktig och kreativ debatt.

Marte Meo-metoden i skola F-9, specialskola och äldreomsorg.

Möten i vården - yrkesetik

Var god kontakta: info@staffanbengtssonpk.se