K

 

Staffan Bengtsson

Personlig Kvalitetsutveckling

SENASTE NYTT:

Kungens älskade hovlakej                                                         

En biografi om hovlakej och kungafilmaren

Engelberth Bengtsson 1897-1978 

ISBN: 978-91-637-3128-0

En fattig bagarson från Malmö levde i lyx vid Kungliga Slottet i Stockholm under 50 år. Han dog som utfattig och nygift i sin barndoms stad, 81 år gammal, med ett kungligt telegram i sin hand.

I boken lär vi känna hovlakejen och hovfotografen Engelberth Bengtsson som var med Sveriges drottning Victoria och hennes livmedikus Axel Munthe i Rom den 4 april 1930 när hon fick den dödliga morfindosen och Bengtsson tvingades till tystnad.

Efter Victorias död plågades Bengtsson som Gustaf V:s lojale hovlakej när kungen önskade intim närhet. Det blev en skamfylld tid för Engelberth Bengtsson.

Boken släpptes i september 2013 och finns nu att köpa i bokhandeln och nätbokhandlare.

Boken kan även köpas direkt hos förlaget i Lund till förmånligt pris. Tel: 070-5139101 eller mail:

TRYGG ÄLDREOMSORG

Om respektfulla möten i det dagliga arbetet.

Med studiehandledning

Nyutgåva 2014

ISBN: 978-91-7517-643-7

Nyutgiven på Recito Förlag

SISUS. Idébank, recension:

"Författaren Staffan Bengtsson har arbetat som lärare och pedagog i grundskola, särskola, gymnasieskola, folkhögskola samt §-12-hem. På senare tid har han även haft uppdrag som personalutbildare i äldreomsorgen inom området bemötande och kommunikation.

I bokens förord skriver författaren: "Eftersom jag har arbetat som lärare i mer än 30 år med barn, ungdomar och vuxna med olika slags funktionshinder, ser jag likheterna mellan skola, vård och omsorg där bemötandet är av största vikt, där omsorgen och respekten för människans rättigheter står över allt annat."

Som en röd tråd i boken löper ett eftertänksamt och nyfiket resonemang om förutsättningarna för att skapa en äldreomsorg som kännetecknas av ett gott bemötande och en god trivsel på arbetsplatsen. Det handlar då om frågor som rör de anställdas personliga förutsättningar, om hur utrymme för en fördjupad etisk reflektion kan skapas och om hur arbetsmiljön och kommunikationen kan förbättras. Tankarna underbyggs ofta genom att författaren relaterar till sin yrkesbakgrund eller till sin egen erfarenhet som anhörig till åldrande och döende föräldrar. Texten blir på detta sätt både konkret och lättillgänglig, samtidigt som de nyansrika tankarna också blir lättare för läsaren att ta till sig och använda sig av i den egna vardagen.

Författarens slutord är: "En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot de beroende äldre och den behövande arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap - aldrig som ett hinder, trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

Även om boken främst fokuserar på äldreomsorgen kan den med fördel användas av andra verksamma inom den s.k. välfärdssektorn. Boken lämpar sig för enskilda studier såväl som i grupp."

_________

Boken tar upp tre grundläggande förutsättningar för en trygg äldreomsorg och lämpar sig såväl för enskilda studier som studier i grupp, där man kan diskutera och bearbeta stycke för stycke eller hela kapitel.

Det behövs ingen kontrakterad ledare = minsta möjliga kostnad för fortbildning och kvalitetssäkring:

• Personliga förutsättningar

Det viktigaste redskapet i arbetet med de äldre är du själv. Ett gott bemötande kräver god självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet. Även personliga värderingar, erfarenheter och insikt i känslornas betydelse för vårt beteende är av största vikt.

• Etisk reflektion och moral

Vara och böra är viktiga begrepp inom etiken. Att mötas ansikte mot ansikte och se vad som står på spel och lösa svåra situationer med hjälp av etisk reflektion och moraliska handlingar, utgör grunden för omsorg. Personligt ansvar, förnuft och intuition krävs också för att ta tillvara de äldres rättigheter i deras sårbarhet och beroende.

• Arbetsklimat och kommunikation

Arbetsklimatet spelar en avgörande roll för trivsel och gott bemötande. I arbete med människor som är beroende av hjälp för sin överlevnad, ställs stora krav på hur man förhåller sig till sina arbetskamrater: tystnad, konflikter, avundsjuka och mobbning löses med lämplig handledning. Ett öppet klimat, präglat av humor, värme och tillit, kan förhoppningsvis minska sjukskrivningar.

Ur boken:

"Om vi inser att vi är huvudpersoner i våra egna liv och att dessa också berör andras hälsa och livskvalitet, krävs det tid för tanke och reflektion där vi delger varandra våra tankar i gemensamma samtal. Om vi dessutom är lyhörda och självkritiska, grundläggs ett gott bemötande. På så sätt skapar vi etiken i äldreomsorgen med möjlighet att utveckla och förvalta vårt personliga ansvar, där kommunikationen och samtalet blir bärare av utvecklingsprocessen inom organisationen."

"Etiken i äldreomsorgen finns alltid närvarande och utsätts ständigt för prövningar eftersom etiska konfliktsituationer och dilemman uppstår i mötet med arbetskamrater och äldre som är beroende av hjälp. Själva beroendet i sig, i relation till de äldres rätt till självbestämmande och integritet, kräver empati och etisk reflektion. Då visar vi respekt för de äldres värdighet."

"Om vi vågar ifrågasätta våra egna värderingar, innebär det att vi lägger vår energi på vår egen personliga utveckling. Att försöka ändra på andra kan vara spilld energi. Vi kan bara förändra oss själva och ställ gärna frågan: Varför blev det så fel? Kunde jag handlat på ett annat sätt? Det kan vara en bra väg till insikt om sin egen roll i ett kollektiv av arbetskamrater och boende."

"En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot den beroende äldre och den behövda arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap – aldrig som ett hinder - trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

"En utmaning för personalen kan vara att finna gemensamma värderingar som grund för ett gott bemötande, både gentemot den beroende äldre och den behövda arbetskamraten, där det personliga ansvaret och valet av handling alltid finns i medvetandet. Låt oss därför alltid betrakta etisk reflektion som en tillgång eller ett redskap – aldrig som ett hinder - trots att etiska och personliga värderingar ständigt förändras."

staffanbengtssonpk.se © 2004 • Privacy Policy • Terms Of Use

FÖRELÄSNING SPECIAL:

Om konsten att utveckla SVÅRA SAMTAL till LÄROSAMTAL.

Läkande samtal

Personligt samtalsstöd innan sjukskrivningen är ett faktum.

Att möta förståelse i tillitsfulla samtal kan vara läkande utan biverkningar.

Konflikthantering:

Vad gör vi när konflikten är ett faktum?

Vad gör vi innan konflikten är ett faktum?

Hur kan vi hantera de konflikter som följer vårt uppdrag?

Vad kan vi göra för att undvika oönskade konflikter?

Vad kan vi lära av konflikter?

Hur samspelar våra känslor och intuition med vårt förnuft?

Hur kan vi få känslor, intuition och förnuft att samarbeta?

Seminarium:

Aggression - starka känslor - förnuft och intuition.

Vilka verktyg har vi för att hantera starka känslor?

Seminarium - skolområdets etik:

Lärares yrkesetik i praktiken.

Hur blir vi etiska "proffs"?

Kan vi vara lojala mot våra arbetskamrater och samtidigt visa trohet mot elever?

Hur skapar vi ett förhållningssätt som underlättar svåra beslut?

Vad innebär det att vara lojal mot sin uppdragsgivare och läroplanen?

Seminariet handlar om etiska dilemman i skolans värld.

Med stöd i forskning och självupplevda exempel  som grund för diskussion gör vi en resa i skolans verklighet där lösningarna kan variera.

Målsättningen är att skapa en viktig och kreativ debatt.

Marte Meo-metoden i skola F-9, specialskola och äldreomsorg.

Möten i vården - yrkesetik

Var god kontakta: info@staffanbengtssonpk.se